కుర్రకారుకు కునుకు లేకుండా చేస్తున్న కృతి సనన్

43